Obec Kostelní Vydří
Kostelní Vydří

GDPR

Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Bc. Martina Tomšů

telefon: 721 942 279

e-mail: poverenec.dacicko@gmail.com

KATALOGOVÉ LISTY

(záznamy o činnostech zpracování)

 

Obec Kostelní Vydřízpracovává osobní údaje pouze z následujících právních titulů pro zpracování osobních údajů:

 

Plnění právní povinnosti.

Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Plnění smlouvy.

Souhlas.

Oprávněný zájem.

Ochrana životně důležitého zájmu.

 

Níže uvedené katalogové listy (záznamy o činnostech zpracování) jsou dostupné v úřední den na podatelně obecního úřadu.

Úřední den:       Pátek:                  18:00 – 20:00

Czech Point

Emailová a telefonická komunikace s občany

Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí

Evidence obyvatel

Hřbitovní poplatky

Infokanál (sms)

Kácení stromů

Katastr nemovitostí

Knihovna

Krizové řízení

Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy

Místní poplatky

Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské)

Podklady pro jednání rady a zastupitelstva obce

 

Pojistné události

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Pronájmy obecních prostor

Přidělení čísla popisného, evidenčního

Spisová služba

Střet zájmů

Účetnictví

Úřední deska

Vedení obecní kroniky

Veřejné zakázky

Volební systém

Významné životní události občanů

Zaměstnanecká agenda

Informace k ochraně osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

 

Obec Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 4, Kostelní Vydří, 380 01 Dačice, IČ 00477303jako správce/zpracovatel prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu
s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž
se zásadami stanovenými v Nařízení GDPR:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování.
 • Účelové omezení (zpracovávání osobních údajů jen pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely).
 • Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu).
 • Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobních údajů byly bezodkladně opraveny nebo vymazány).
 • Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy).
 • Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným
  či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

 

Obec Kostelní Vydřízpracovává vaše osobní údaje pouze z následujících právních titulů pro zpracování osobních údajů

Plnění právní povinnosti ‐ právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaj zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci ‐ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná
se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

Plnění smlouvy ‐ správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související
s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

Souhlas ‐ v případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu
se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Oprávněný zájem ‐ právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů,
a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná
se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

Ochrana životně důležitého zájmu ‐ v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně
v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

 

Podle nařízení GDPR má subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15),
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16),
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17),
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování
  je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18),
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20),
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá,
  že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno výše uvedené nařízení.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 odst. 7 nařízení je pro Obec Kostelní Vydří, Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice, IČ 00477303,Bc. Martina Tomšů,
telefon: 721 942 279, e‐mail: poverenec.dacicko@gmail.com

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ LZE UPLATŇOVAT:

 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu nemusí být úředně ověřen, avšak v případě pochybností s identifikací žadatele může správce takový požadavek vznést; osobní písemné doručení na podatelnu, kde dojde k ověření totožnosti,
 • e‐mailem, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem,
 • datovou schránkou.

Zpracováváli o bec Kostelní Vydří osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e‐mailovou adresu:  kostelni.vydri@seznam.cz, přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci,
 • zasláním zprávy do naší datové schránky, ID datové schránky: 5kt7tv
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu: Miloslav Fiala, Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice, přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci.

Miloslav Fiala
Starosta

INFORMACE - ÚŘEDNÍ DESKA - V LISTINNÉ PODOBĚ.docx (81.17 kB)

Úřad obce

Mobilní aplikace

 

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:80
TÝDEN:330
CELKEM:396177